دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، آذر 1396 
تاثیر درآمدهای مالیاتی بر توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب

صفحه 0-0

نیلوفر غفاری؛ پروانه سلاطین؛ سمانه محمدی