دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396 
1. تاثیر درآمدهای مالیاتی بر توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب

صفحه 0-0

نیلوفر غفاری؛ پروانه سلاطین؛ سمانه محمدی