دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، آذر 1395 
شکاف توسعه استان های ایران

صفحه 99-118

جمال فتح الهی؛ وحید کفیلی؛ علیرضا تقی زادگان