دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395 
5. شکاف توسعه استان های ایران

صفحه 99-118

جمال فتح الهی؛ وحید کفیلی؛ علیرضا تقی زادگان