نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزادسازی تجاری تحلیل تأثیر جهانی شدن بر درآمد مالیاتی در ایران: روش خود بازگشت با وقفه های توزیعی ( ARDL) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 51-66]
 • آزمون ریشه واحد اثر نابرابری در آمدی بر نابرابری مخارج مصرفی در ایران، 1386-1361 [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 145-161]
 • آزمون علیت گرنجری تحلیل رابطه‌ جمعیت شاغل و تقاضای بیمه عمر در ایران (1388-1348) [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 117-131]

ا

 • اثر جانشینی و حمایتی تخمین اثر جایگزینی جبری و حمایتی در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خود توضیحی با وقفه های گسترده ARDL ناصر [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 61-78]
 • ایران بررسی اثر نرخ ارز مؤثر واقعی بر صادرات کشمش ایران [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 65-77]
 • ایران تحلیل اثر رهیافت پولی بر تراز پرداخت ها در ایران [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 67-82]
 • ایران تحلیل عوامل موثر بر سرمایه گذاری در بخش مسکن و ساختمان ایران [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 1-23]
 • ایران ارزیابی اثرات منفی خصوصی سازی بر میزان فقر و شکاف درآمدی در برنامه پنجم توسعه [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 107-135]
 • ایران وشرکای تجاری اثرات همگرایی درآمدی و گسترش جریان های تجاری بر رشد اقتصادی ایران وعمده شرکای تجاری از جمله کشورهای OECD [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 115-126]
 • ارزیابی عملکرد روش ترکیبیBSC و VFB-DEA در محیط فازی جهت طراحی مدلی برای ارزیابی عملکرد بیمارستان ها [دوره 7، شماره 2، 1397]
 • ارزش خالص فعلی ارزیابی اقتصادی منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 1-24]
 • استان‌های ایران شکاف توسعه استان های ایران [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 99-118]
 • اشتغالزایی تحلیل اشتغال زایی بخش مسکن و نقش آن در توسعه اقتصادی استان خوزستان [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 93-120]
 • اصلاح الگوی مصرف بررسی هدفمند کردن یارانه‌ها بر بخش‌های مختلف اقتصاد و ارائه راهکارهایی برای کاهش این پیامدها [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 77-92]
 • اطلاعات نامتقارن اطلاعات نامتقارن و تقاضای بیمه درمانی اختیاری در شهرستان شیراز [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 21-36]
 • اقتصاد ایران تخمین اثر جایگزینی جبری و حمایتی در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خود توضیحی با وقفه های گسترده ARDL ناصر [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 61-78]
 • اقتصاد مقاومتی راهبرد‌های بخش انرژی مبتنی بر رویکرد اقتصاد مقاومتی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 25-47]
 • اقتصاد ملی تحلیل نقش سیاست های پولی بانک مرکزی در اقتصاد ملی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 19-42]
 • الگوی پروبیت رتبه ای ارزش گذاری اقتصادی گردشگری میراث فرهنگی، مورد مطالعه: مسجد جامع عباسی در اصفهان [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 1-18]
 • الگو تصحیح خطای برداری تحلیل تأثیر رشد نقدینگی بر پس انداز ملی در ایران [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 1-14]
 • الگوی تصحیح خطای برداری بررسی اثر سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی و تورم از طریق شاخص قیمت مسکن در ایران [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 49-68]
 • الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) بررسی اثرات بلند مدت تجارت بین الملل بر متغیرهای کامیابی اقتصادی در ایران [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 81-106]
 • الگوی جاذبه اثرات همگرایی درآمدی و گسترش جریان های تجاری بر رشد اقتصادی ایران وعمده شرکای تجاری از جمله کشورهای OECD [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 115-126]
 • الگوی خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی تأثیر بی ثباتی درآمد مالیاتی دولت از شرکت ها، بر رشد اقتصادی ایران، 1372-1393 [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 25-42]
 • الگو خود رگرسیون برداری تحلیل تأثیر رشد نقدینگی بر پس انداز ملی در ایران [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 1-14]
 • امید به زندگی بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه عمر [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 65-80]
 • امکانات ورزشی تاثیر امکانات ورزشی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 33-46]
 • اندازه دولت ارزیابی اثر باز بودن تجاری و مالی بر اندازه دولت در منتخبی از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 45-66]

ب

 • بازار سهام تبیین مکانیسم سرایت تلاطمات بین بازار های بورس ؛ ( مطالعه موردی بورسهای نیویورک، لندن، توکیو و تهران) [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 73-93]
 • بازبودن تجاری ارزیابی اثر باز بودن تجاری و مالی بر اندازه دولت در منتخبی از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 45-66]
 • بازبودن مالی ارزیابی اثر باز بودن تجاری و مالی بر اندازه دولت در منتخبی از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 45-66]
 • بازدهی نسبت به مقیاس تحلیل ساختار هزینه گندم آبی با استفاده از تابع ترانسلوگ (مطالعه موردی استان کردستان) [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 85-104]
 • باشگاه تحلیل عوامل اقتصادی موثر بر درآمد باشگاه های فوتبال (باشگاه های منتخب جهان) [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 21-43]
 • بی ثباتی تأثیر بی ثباتی درآمد مالیاتی دولت از شرکت ها، بر رشد اقتصادی ایران، 1372-1393 [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 25-42]
 • بخش انرژی راهبرد‌های بخش انرژی مبتنی بر رویکرد اقتصاد مقاومتی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 25-47]
 • بخش خصوصی برآورد کارایی تکنیکی صنایع بخش عمومی و خصوصی کشور با استفاده از روش تحلیل مرزی تصادفی (SFA) [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 3333-47]
 • بخش خصوصی الزامات تحقق حکمرانی خوب برای دستیابی به توسعه انسانی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 51-76]
 • بخش عمومی برآورد کارایی تکنیکی صنایع بخش عمومی و خصوصی کشور با استفاده از روش تحلیل مرزی تصادفی (SFA) [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 3333-47]
 • بخش مسکن تحلیل عوامل موثر بر سرمایه گذاری در بخش مسکن و ساختمان ایران [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 1-23]
 • بدهی تاثیر سیاست های کلان بر رشد اقتصادی ایران با تأکید بر بدهی خارجی [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 47-60]
 • بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بررسی اثر سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی و تورم از طریق شاخص قیمت مسکن در ایران [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 49-68]
 • برنامه پنجم توسعه ارزیابی اثرات منفی خصوصی سازی بر میزان فقر و شکاف درآمدی در برنامه پنجم توسعه [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 107-135]
 • برنامه ی چهارم توسعه ارزیابی عملکرد برنامه چهارم توسعه از لحاظ نیاز ارزی (واردات ) با استفاده از جدول داده- ستانده [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 27-47]
 • بیمه اطلاعات نامتقارن و تقاضای بیمه درمانی اختیاری در شهرستان شیراز [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 21-36]
 • بیمه بدنه عوامل موثر بر ریسک بیمه بدنه اتومبیل (نمایندگی های بیمه دانا شهرستان بابل) [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 23-33]
 • بیمه عمر بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه عمر [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 65-80]
 • بهره‌وری کل عوامل تولید تحلیل عامل‌های موثر بر کاهش نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران (آزمون مدل خطی اهلووالیا) [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 1-17]
 • بهره‌وری کل عوامل تولید اندازه گیری و تحلیل روند بهره‌وری عوامل تولید به تفکیک بخش های اقتصادی استان بوشهر [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 105-122]
 • بهره‌وری نیروی کار خوشبختی و بهره وری نیروی کار در ایران: رویکرد اقتصاد سنجی و سیستم دینامیکی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 1-24]
 • بودجه خانوار اثر نابرابری در آمدی بر نابرابری مخارج مصرفی در ایران، 1386-1361 [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 145-161]

پ

 • پانل دیتا تاثیر درآمدهای مالیاتی بر توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب [دوره 6، شماره 2، 1396]
 • پروبیت اطلاعات نامتقارن و تقاضای بیمه درمانی اختیاری در شهرستان شیراز [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 21-36]
 • پروبیت رتبه ای اطلاعات نامتقارن و تقاضای بیمه درمانی اختیاری در شهرستان شیراز [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 21-36]
 • پس انداز ملی تحلیل تأثیر رشد نقدینگی بر پس انداز ملی در ایران [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 1-14]

ت

 • تابع ترانسلوگ تأثیر تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی با استفاده از تابع ترنسلوگ [دوره 7، شماره 2، 1397]
 • تابع تقاضا برآورد ارزش خدماتی تفریحی گردشگاه طاق بستان کرمانشاه به روش هزینه سفر فردی [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 79-94]
 • تابع عکس العمل تحریک تحلیل تأثیر تکانه های سیاست های پولی و مالی برشکل گیری چرخه های تجاری و توزیع درآمد در ایران [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 123-134]
 • تابع هزینه ترانسلوگ تحلیل ساختار هزینه گندم آبی با استفاده از تابع ترانسلوگ (مطالعه موردی استان کردستان) [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 85-104]
 • تاپسیس شکاف توسعه استان های ایران [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 99-118]
 • تاکسنومی عددی شکاف توسعه استان های ایران [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 99-118]
 • تاکسونومی بررسی تحلیلی ساختار و مزیت نسبی صنایع کارخانه ای ایران(با تاکید بر رهیافت انتقال سهم shift-share Analysis) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 127-144]
 • تاکسونومی عددی رتبه بندی 8 کلان شهرهای ایران از لحاظ سطح توسعه AHP و طبقه بندی 1390 [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 51-73]
 • تجارت الکترونیک تأثیر تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی با استفاده از تابع ترنسلوگ [دوره 7، شماره 2، 1397]
 • تجارت بین الملل نقش تجارت بین الملل بر کیفیت محیط زیست، مطالعه موردی: کشورهای منتخب حوزه خلیج فارس [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 67-83]
 • تجهیز منابع مالی اولویت بندی عوامل موثر بر تامین منابع مالی در بانک مهر اقتصاد استان اصفهان به روش AHP [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 75-98]
 • تحقیق و توسعه تحلیل اثر بلند مدت سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی ایران : 1386-1347 [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 101-116]
 • تحلیل انتقال سهم بررسی تحلیلی ساختار و مزیت نسبی صنایع کارخانه ای ایران(با تاکید بر رهیافت انتقال سهم shift-share Analysis) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 127-144]
 • تحلیل پوششی داده های فازی روش ترکیبیBSC و VFB-DEA در محیط فازی جهت طراحی مدلی برای ارزیابی عملکرد بیمارستان ها [دوره 7، شماره 2، 1397]
 • تحلیل مرزی تصادفی برآورد کارایی تکنیکی صنایع بخش عمومی و خصوصی کشور با استفاده از روش تحلیل مرزی تصادفی (SFA) [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 3333-47]
 • تسهیلات اعطایی تحلیل عوامل موثر بر سرمایه گذاری در بخش مسکن و ساختمان ایران [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 1-23]
 • تسهیلات بانکی اثر سیاست های حمایتی دولت بر عرضه محصولات واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 93-101]
 • تعادل عمومی محاسبه‌پذیر اندازه‌گیری تأثیر کاهش نرخ‌های تعرفه بخش خودرو بر روی واردات و تولید ناخالص ملی برای ایران: تحلیلی در چارچوب تعادل عمومی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 79-100]
 • تعرفه اندازه‌گیری تأثیر کاهش نرخ‌های تعرفه بخش خودرو بر روی واردات و تولید ناخالص ملی برای ایران: تحلیلی در چارچوب تعادل عمومی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 79-100]
 • تقاضا بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه عمر [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 65-80]
 • تقاضای بیمه عمر تحلیل رابطه‌ جمعیت شاغل و تقاضای بیمه عمر در ایران (1388-1348) [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 117-131]
 • تکانه های پولی و مالی تحلیل تأثیر تکانه های سیاست های پولی و مالی برشکل گیری چرخه های تجاری و توزیع درآمد در ایران [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 123-134]
 • تکانه‌های قیمتی نفت اثر تکانه‌های قیمتی نفت بر رشداقتصادی در ایران و ژاپن با استفاده از مدل ARDL [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 49-63]
 • تکنیک هم‌انباشتگی پانلی بررسی تأثیر جهانی شدن بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر(مطالعه موردی: کشورهای منتخب درحال توسعه) [دوره 7، شماره 2، 1397]
 • تمایل به پرداخت برآورد ارزش خدماتی تفریحی گردشگاه طاق بستان کرمانشاه به روش هزینه سفر فردی [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 79-94]
 • تمایل به پرداخت ارزش گذاری اقتصادی گردشگری میراث فرهنگی، مورد مطالعه: مسجد جامع عباسی در اصفهان [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 1-18]
 • تورم بررسی اثرات بلند مدت تجارت بین الملل بر متغیرهای کامیابی اقتصادی در ایران [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 81-106]
 • تورم-کشاورزی-قیمت پرداختی-قیمت دریافتی-مدل یوهانسن تحلیل وجود تورم در کشاورزی با استفاده از تجزیه و تحلیل همجمعی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 43-50]
 • توزیع درآمد تاثیر درآمدهای مالیاتی بر توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب [دوره 6، شماره 2، 1396]
 • توزیع مصرف اثر نابرابری در آمدی بر نابرابری مخارج مصرفی در ایران، 1386-1361 [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 145-161]
 • توسعه‌ شکاف توسعه استان های ایران [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 99-118]
 • توسعه‏ یافتگی رتبه بندی 8 کلان شهرهای ایران از لحاظ سطح توسعه AHP و طبقه بندی 1390 [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 51-73]
 • توسعه اقتصادی تحلیل اشتغال زایی بخش مسکن و نقش آن در توسعه اقتصادی استان خوزستان [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 93-120]
 • توسعه انسانی الزامات تحقق حکمرانی خوب برای دستیابی به توسعه انسانی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 51-76]
 • توسعه مالی تاثیر توسعه و نااطمینانی مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب آسیایی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 37-50]
 • توسعه مالی تحلیل اثر بخش مالی بر شاخص توزیع درآمد: (رهیافت داده های تابلویی پویا) [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 43-74]
 • تولید ناخالص داخلی تحلیل نقش سیاست های پولی بانک مرکزی در اقتصاد ملی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 19-42]
 • تولید ناخالص داخلی ایران اثر تکانه‌های قیمتی نفت بر رشداقتصادی در ایران و ژاپن با استفاده از مدل ARDL [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 49-63]
 • تولید ناخالص داخلی ژاپن اثر تکانه‌های قیمتی نفت بر رشداقتصادی در ایران و ژاپن با استفاده از مدل ARDL [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 49-63]
 • تولید ناخالص ملی اندازه‌گیری تأثیر کاهش نرخ‌های تعرفه بخش خودرو بر روی واردات و تولید ناخالص ملی برای ایران: تحلیلی در چارچوب تعادل عمومی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 79-100]
 • تئوری تعادل پویا خوشبختی و بهره وری نیروی کار در ایران: رویکرد اقتصاد سنجی و سیستم دینامیکی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 1-24]
 • تئوری دوگانگی تحلیل ساختار هزینه گندم آبی با استفاده از تابع ترانسلوگ (مطالعه موردی استان کردستان) [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 85-104]

ج

 • جامعه مدنی الزامات تحقق حکمرانی خوب برای دستیابی به توسعه انسانی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 51-76]
 • جدول داده ستانده ارزیابی عملکرد برنامه چهارم توسعه از لحاظ نیاز ارزی (واردات ) با استفاده از جدول داده- ستانده [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 27-47]
 • جریان های تجاری برآورد تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر جریانات تجاری بخش صنعت در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 69-94]
 • جریان های تجاری اثرات همگرایی درآمدی و گسترش جریان های تجاری بر رشد اقتصادی ایران وعمده شرکای تجاری از جمله کشورهای OECD [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 115-126]
 • جمعیت شاغل تحلیل رابطه‌ جمعیت شاغل و تقاضای بیمه عمر در ایران (1388-1348) [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 117-131]
 • جهانی شدن تحلیل تأثیر جهانی شدن بر درآمد مالیاتی در ایران: روش خود بازگشت با وقفه های توزیعی ( ARDL) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 51-66]
 • جهانی‌شدن بررسی تأثیر جهانی شدن بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر(مطالعه موردی: کشورهای منتخب درحال توسعه) [دوره 7، شماره 2، 1397]

چ

 • چرخه های تجاری تحلیل تأثیر تکانه های سیاست های پولی و مالی برشکل گیری چرخه های تجاری و توزیع درآمد در ایران [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 123-134]

ح

 • حداقل مربعات غیرخطی (NLS) رابطه بین قیمت نفت و قیمت مواد غذایی در ایران تحت شرایط نااطمینانی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 119-142]
 • حکمرانی خوب الزامات تحقق حکمرانی خوب برای دستیابی به توسعه انسانی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 51-76]

خ

 • خصوصی سازی ارزیابی اثرات منفی خصوصی سازی بر میزان فقر و شکاف درآمدی در برنامه پنجم توسعه [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 107-135]
 • خصوصی‌سازی تحلیل مقدار و نحوه اثرگذاری خصوصی‌سازی بر رشد اقتصادی-مورد مطالعه کشورهای عضو گروه جی-هشت، 2010-1998 [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 1-20]
 • خوشبختی ذهنی خوشبختی و بهره وری نیروی کار در ایران: رویکرد اقتصاد سنجی و سیستم دینامیکی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 1-24]
 • خوشبختی کالایی خوشبختی و بهره وری نیروی کار در ایران: رویکرد اقتصاد سنجی و سیستم دینامیکی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 1-24]

د

 • داده های پانلی اثر نابرابری در آمدی بر نابرابری مخارج مصرفی در ایران، 1386-1361 [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 145-161]
 • داده‌های پانل تأثیر تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی با استفاده از تابع ترنسلوگ [دوره 7، شماره 2، 1397]
 • دادههای تابلویی تاثیر امکانات ورزشی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 33-46]
 • داده های تابلویی برآورد تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر جریانات تجاری بخش صنعت در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 69-94]
 • داده های تابلویی اثرات همگرایی درآمدی و گسترش جریان های تجاری بر رشد اقتصادی ایران وعمده شرکای تجاری از جمله کشورهای OECD [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 115-126]
 • داده‌های تابلویی اندازه گیری و تحلیل روند بهره‌وری عوامل تولید به تفکیک بخش های اقتصادی استان بوشهر [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 105-122]
 • درآمد تجارت تحلیل عوامل اقتصادی موثر بر درآمد باشگاه های فوتبال (باشگاه های منتخب جهان) [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 21-43]
 • درآمد رسانه تحلیل عوامل اقتصادی موثر بر درآمد باشگاه های فوتبال (باشگاه های منتخب جهان) [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 21-43]
 • درآمد روز مسابقه تحلیل عوامل اقتصادی موثر بر درآمد باشگاه های فوتبال (باشگاه های منتخب جهان) [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 21-43]
 • درآمد مالیاتی تحلیل تأثیر جهانی شدن بر درآمد مالیاتی در ایران: روش خود بازگشت با وقفه های توزیعی ( ARDL) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 51-66]
 • درآمد مالیاتی تأثیر بی ثباتی درآمد مالیاتی دولت از شرکت ها، بر رشد اقتصادی ایران، 1372-1393 [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 25-42]
 • درآمدهای بهینه مالیاتی تعیین درآمدهای بهینه مالیاتی بر اساس نرخ رشد هدف- روش کنترل بهینه [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 33-51]
 • دولت الزامات تحقق حکمرانی خوب برای دستیابی به توسعه انسانی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 51-76]

ذ

 • ذخایر قانونی بررسی اثر سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی و تورم از طریق شاخص قیمت مسکن در ایران [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 49-68]

ر

 • ریسک بیمه عوامل موثر بر ریسک بیمه بدنه اتومبیل (نمایندگی های بیمه دانا شهرستان بابل) [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 23-33]
 • رشد اقتصادی خوشبختی و بهره وری نیروی کار در ایران: رویکرد اقتصاد سنجی و سیستم دینامیکی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 1-24]
 • رشد اقتصادی بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 95-114]
 • رشد اقتصادی اثرات همگرایی درآمدی و گسترش جریان های تجاری بر رشد اقتصادی ایران وعمده شرکای تجاری از جمله کشورهای OECD [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 115-126]
 • رشد اقتصادی تحلیل اثر بلند مدت سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی ایران : 1386-1347 [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 101-116]
 • رشد اقتصادی تحلیل مقدار و نحوه اثرگذاری خصوصی‌سازی بر رشد اقتصادی-مورد مطالعه کشورهای عضو گروه جی-هشت، 2010-1998 [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 1-20]
 • رشد اقتصادی نقش تجارت بین الملل بر کیفیت محیط زیست، مطالعه موردی: کشورهای منتخب حوزه خلیج فارس [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 67-83]
 • رشد اقتصادی تاثیر امکانات ورزشی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 33-46]
 • رشد اقتصادی تاثیر سیاست های کلان بر رشد اقتصادی ایران با تأکید بر بدهی خارجی [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 47-60]
 • رشد اقتصادی تاثیر نوسانهای نرخ ارز بررشد اقتصادی و نرخ تورم ایران، 1388-1340 [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 1-36]
 • رشد اقتصادی تاثیر توسعه و نااطمینانی مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب آسیایی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 37-50]
 • رشد اقتصادی تعیین درآمدهای بهینه مالیاتی بر اساس نرخ رشد هدف- روش کنترل بهینه [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 33-51]
 • رشد اقتصادی تأثیر بی ثباتی درآمد مالیاتی دولت از شرکت ها، بر رشد اقتصادی ایران، 1372-1393 [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 25-42]
 • رشد اقتصادی بررسی اثرات بلند مدت تجارت بین الملل بر متغیرهای کامیابی اقتصادی در ایران [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 81-106]
 • رشد اقتصادی تأثیر تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی با استفاده از تابع ترنسلوگ [دوره 7، شماره 2، 1397]
 • رشد اقتصادی- سرمایه انسانی- آموزشهای فنی و حرفه ای- داده های ترکیبی تحلیل تاثیر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در‌حال توسعه، 1390-1369 [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 15-31]
 • رگرسیون به ظاهرنامرتبط تکراری تحلیل ساختار هزینه گندم آبی با استفاده از تابع ترانسلوگ (مطالعه موردی استان کردستان) [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 85-104]
 • رگرسیون داده‌های تابلویی بررسی تأثیر فناوری اطلاعات وارتباطات(فاوا) بر عملکرد صنعت توریسم در کشورهای منتخب و ایران [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 49-64]
 • رهیافت پولی به تراز پرداخت ها تحلیل اثر رهیافت پولی بر تراز پرداخت ها در ایران [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 67-82]
 • رهیافت داده های تابلویی پویا تحلیل اثر بخش مالی بر شاخص توزیع درآمد: (رهیافت داده های تابلویی پویا) [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 43-74]
 • روش بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 95-114]
 • روش ARDL بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه عمر [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 65-80]
 • روش ارزش گذاری مشروط ارزش گذاری اقتصادی گردشگری میراث فرهنگی، مورد مطالعه: مسجد جامع عباسی در اصفهان [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 1-18]
 • روش پرداخت یارانه بررسی هدفمند کردن یارانه‌ها بر بخش‌های مختلف اقتصاد و ارائه راهکارهایی برای کاهش این پیامدها [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 77-92]
 • روش راس ارزیابی عملکرد برنامه چهارم توسعه از لحاظ نیاز ارزی (واردات ) با استفاده از جدول داده- ستانده [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 27-47]
 • روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) تحلیل مقدار و نحوه اثرگذاری خصوصی‌سازی بر رشد اقتصادی-مورد مطالعه کشورهای عضو گروه جی-هشت، 2010-1998 [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 1-20]
 • روش مانده سولو اندازه گیری و تحلیل روند بهره‌وری عوامل تولید به تفکیک بخش های اقتصادی استان بوشهر [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 105-122]
 • روش هزینه سفر فردی برآورد ارزش خدماتی تفریحی گردشگاه طاق بستان کرمانشاه به روش هزینه سفر فردی [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 79-94]

س

 • سیاست پولی تحلیل نقش سیاست های پولی بانک مرکزی در اقتصاد ملی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 19-42]
 • سیاست های اقتصاد کلان تاثیر سیاست های کلان بر رشد اقتصادی ایران با تأکید بر بدهی خارجی [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 47-60]
 • سیاست های حمایتی اثر سیاست های حمایتی دولت بر عرضه محصولات واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 93-101]
 • سرمایه انسانی بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 95-114]
 • سرمایه انسانی تحلیل اثر بلند مدت سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی ایران : 1386-1347 [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 101-116]
 • سرمایه فیزیکی تحلیل اثر بلند مدت سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی ایران : 1386-1347 [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 101-116]
 • سرمایه گذاری ارزیابی اقتصادی منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 1-24]
 • سرمایه‌گذاری تحلیل عوامل موثر بر سرمایه گذاری در بخش مسکن و ساختمان ایران [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 1-23]
 • سرمایه گذاری بخش خصوصی تخمین اثر جایگزینی جبری و حمایتی در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خود توضیحی با وقفه های گسترده ARDL ناصر [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 61-78]
 • سرمایه‌گذاری ساختاری تحلیل عامل‌های موثر بر کاهش نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران (آزمون مدل خطی اهلووالیا) [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 1-17]
 • سرمایه گذاری مستقیم خارجی برآورد تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر جریانات تجاری بخش صنعت در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 69-94]
 • سیستم همزمان تعیین درآمدهای بهینه مالیاتی بر اساس نرخ رشد هدف- روش کنترل بهینه [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 33-51]

ش

 • شاخص رشد تعداد ورزشگاهها تاثیر امکانات ورزشی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 33-46]
 • شاخص سود آوری ارزیابی اقتصادی منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 1-24]
 • شاخص قیمت مسکن بررسی اثر سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی و تورم از طریق شاخص قیمت مسکن در ایران [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 49-68]
 • شاخص کل بازده سهام تحلیل اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده کل بازار اوراق بهادار ایران با استفاده از روش فضا حالت [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 83-102]
 • شفافیت سود بررسی رابطه نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانکی با شفافیت سود (شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 6، شماره 2، 1396]
 • شکاف درآمدی ارزیابی اثرات منفی خصوصی سازی بر میزان فقر و شکاف درآمدی در برنامه پنجم توسعه [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 107-135]
 • شکنندگی مالی تاثیر توسعه و نااطمینانی مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب آسیایی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 37-50]

ص

 • صادرات بررسی اثر نرخ ارز مؤثر واقعی بر صادرات کشمش ایران [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 65-77]
 • صادرات واردات بررسی اثرات بلند مدت تجارت بین الملل بر متغیرهای کامیابی اقتصادی در ایران [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 81-106]
 • صنایع تبدیلی کشاورزی اثر سیاست های حمایتی دولت بر عرضه محصولات واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 93-101]
 • صنایع کارخانه ای بررسی تحلیلی ساختار و مزیت نسبی صنایع کارخانه ای ایران(با تاکید بر رهیافت انتقال سهم shift-share Analysis) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 127-144]
 • صنعت برآورد کارایی تکنیکی صنایع بخش عمومی و خصوصی کشور با استفاده از روش تحلیل مرزی تصادفی (SFA) [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 3333-47]
 • صنعت توریسم بررسی تأثیر فناوری اطلاعات وارتباطات(فاوا) بر عملکرد صنعت توریسم در کشورهای منتخب و ایران [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 49-64]
 • صنعت فوتبال تحلیل عوامل اقتصادی موثر بر درآمد باشگاه های فوتبال (باشگاه های منتخب جهان) [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 21-43]

ط

 • طاق بستان برآورد ارزش خدماتی تفریحی گردشگاه طاق بستان کرمانشاه به روش هزینه سفر فردی [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 79-94]

ع

 • عدالت تحلیل اثر بخش مالی بر شاخص توزیع درآمد: (رهیافت داده های تابلویی پویا) [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 43-74]
 • عرضه اثر سیاست های حمایتی دولت بر عرضه محصولات واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 93-101]
 • عوامل موثر بر تجهیز منابع مالی اولویت بندی عوامل موثر بر تامین منابع مالی در بانک مهر اقتصاد استان اصفهان به روش AHP [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 75-98]

ف

 • فرآیند تحلیل سلسله مراتبی رتبه بندی 8 کلان شهرهای ایران از لحاظ سطح توسعه AHP و طبقه بندی 1390 [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 51-73]
 • فرآیند تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی عوامل موثر بر تامین منابع مالی در بانک مهر اقتصاد استان اصفهان به روش AHP [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 75-98]
 • فضا حالت تحلیل اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده کل بازار اوراق بهادار ایران با استفاده از روش فضا حالت [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 83-102]
 • فقر ارزیابی اثرات منفی خصوصی سازی بر میزان فقر و شکاف درآمدی در برنامه پنجم توسعه [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 107-135]
 • فیلتر هادریک-پریسکات تحلیل تأثیر تکانه های سیاست های پولی و مالی برشکل گیری چرخه های تجاری و توزیع درآمد در ایران [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 123-134]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات بررسی تأثیر فناوری اطلاعات وارتباطات(فاوا) بر عملکرد صنعت توریسم در کشورهای منتخب و ایران [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 49-64]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی با استفاده از تابع ترنسلوگ [دوره 7، شماره 2، 1397]

ق

 • قیمت غذا رابطه بین قیمت نفت و قیمت مواد غذایی در ایران تحت شرایط نااطمینانی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 119-142]
 • قیمت نفت رابطه بین قیمت نفت و قیمت مواد غذایی در ایران تحت شرایط نااطمینانی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 119-142]

ک

 • کارآیی برآورد کارایی تکنیکی صنایع بخش عمومی و خصوصی کشور با استفاده از روش تحلیل مرزی تصادفی (SFA) [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 3333-47]
 • کارایی متقاطع روش ترکیبیBSC و VFB-DEA در محیط فازی جهت طراحی مدلی برای ارزیابی عملکرد بیمارستان ها [دوره 7، شماره 2، 1397]
 • کارت امتیازی متوازن روش ترکیبیBSC و VFB-DEA در محیط فازی جهت طراحی مدلی برای ارزیابی عملکرد بیمارستان ها [دوره 7، شماره 2، 1397]
 • کانال قیمت سایر دارایی‌ها بررسی اثر سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی و تورم از طریق شاخص قیمت مسکن در ایران [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 49-68]
 • کشش قیمتی جانشینی و متقاطع تقاضا تحلیل ساختار هزینه گندم آبی با استفاده از تابع ترانسلوگ (مطالعه موردی استان کردستان) [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 85-104]
 • کشمش بررسی اثر نرخ ارز مؤثر واقعی بر صادرات کشمش ایران [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 65-77]
 • کشورهای OECD برآورد تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر جریانات تجاری بخش صنعت در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 69-94]
 • کشورهای در حال توسعه بررسی تأثیر جهانی شدن بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر(مطالعه موردی: کشورهای منتخب درحال توسعه) [دوره 7، شماره 2، 1397]
 • کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی ارزیابی اثر باز بودن تجاری و مالی بر اندازه دولت در منتخبی از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 45-66]
 • کلان ‏شهرهای ایران رتبه بندی 8 کلان شهرهای ایران از لحاظ سطح توسعه AHP و طبقه بندی 1390 [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 51-73]
 • کنترل بهینه تعیین درآمدهای بهینه مالیاتی بر اساس نرخ رشد هدف- روش کنترل بهینه [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 33-51]

گ

 • گروه جی-هشت تحلیل مقدار و نحوه اثرگذاری خصوصی‌سازی بر رشد اقتصادی-مورد مطالعه کشورهای عضو گروه جی-هشت، 2010-1998 [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 1-20]

ل

 • لیبرالیسم ارزیابی اثرات منفی خصوصی سازی بر میزان فقر و شکاف درآمدی در برنامه پنجم توسعه [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 107-135]

م

 • مالیات تاثیر درآمدهای مالیاتی بر توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب [دوره 6، شماره 2، 1396]
 • مالیات بر تجارت تحلیل تأثیر جهانی شدن بر درآمد مالیاتی در ایران: روش خود بازگشت با وقفه های توزیعی ( ARDL) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 51-66]
 • متغیرهای اقتصادی بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه عمر [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 65-80]
 • متغیرهای کلان اقتصادی تحلیل اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده کل بازار اوراق بهادار ایران با استفاده از روش فضا حالت [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 83-102]
 • مخارج عمومی تخمین اثر جایگزینی جبری و حمایتی در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خود توضیحی با وقفه های گسترده ARDL ناصر [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 61-78]
 • مخاطرات اخلاقی اطلاعات نامتقارن و تقاضای بیمه درمانی اختیاری در شهرستان شیراز [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 21-36]
 • مدیریت توانمندی راهبرد‌های بخش انرژی مبتنی بر رویکرد اقتصاد مقاومتی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 25-47]
 • مدل ARDL تحلیل اثر رهیافت پولی بر تراز پرداخت ها در ایران [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 67-82]
 • مدل ARDL اثر تکانه‌های قیمتی نفت بر رشداقتصادی در ایران و ژاپن با استفاده از مدل ARDL [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 49-63]
 • مدل پواسن بریده شده برآورد ارزش خدماتی تفریحی گردشگاه طاق بستان کرمانشاه به روش هزینه سفر فردی [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 79-94]
 • مدل جاذبه برآورد تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر جریانات تجاری بخش صنعت در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 69-94]
 • مدل خطی اهلووالیا تحلیل عامل‌های موثر بر کاهش نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران (آزمون مدل خطی اهلووالیا) [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 1-17]
 • مدل لاجیت و پروبیت چندگزینه‌ای مکان‌یابی صنایع در فضایی نابرابر [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 19-32]
 • مدل لوجستیک عوامل موثر بر ریسک بیمه بدنه اتومبیل (نمایندگی های بیمه دانا شهرستان بابل) [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 23-33]
 • مدل معین وتصادفی مکان‌یابی صنایع در فضایی نابرابر [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 19-32]
 • مدلهای رشد درونزا بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 95-114]
 • مدل واریانس نا همسان شرطی چند متغییره تبیین مکانیسم سرایت تلاطمات بین بازار های بورس ؛ ( مطالعه موردی بورسهای نیویورک، لندن، توکیو و تهران) [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 73-93]
 • میراث فرهنگی ارزش گذاری اقتصادی گردشگری میراث فرهنگی، مورد مطالعه: مسجد جامع عباسی در اصفهان [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 1-18]
 • مزیت نسبی آشکار قرینه شده بررسی تحلیلی ساختار و مزیت نسبی صنایع کارخانه ای ایران(با تاکید بر رهیافت انتقال سهم shift-share Analysis) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 127-144]
 • مسجد جامع عباسی ارزش گذاری اقتصادی گردشگری میراث فرهنگی، مورد مطالعه: مسجد جامع عباسی در اصفهان [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 1-18]
 • مسکن تحلیل اشتغال زایی بخش مسکن و نقش آن در توسعه اقتصادی استان خوزستان [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 93-120]
 • مصرف انرژی بررسی تأثیر جهانی شدن بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر(مطالعه موردی: کشورهای منتخب درحال توسعه) [دوره 7، شماره 2، 1397]
 • مصرف انرژی بررسی نقش هدفمند سازی یارانه ها در مصرف انرژی خانوارهای شهری (مطالعه ی موردی: شهر دهاقان) [دوره 6، شماره 2، 1396]
 • مطلوبیت انتظاری رابطه بین قیمت نفت و قیمت مواد غذایی در ایران تحت شرایط نااطمینانی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 119-142]
 • مکانیابی مکان‌یابی صنایع در فضایی نابرابر [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 19-32]
 • منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) نقش تجارت بین الملل بر کیفیت محیط زیست، مطالعه موردی: کشورهای منتخب حوزه خلیج فارس [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 67-83]
 • موجودی سرمایه اندازه گیری و تحلیل روند بهره‌وری عوامل تولید به تفکیک بخش های اقتصادی استان بوشهر [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 105-122]

ن

 • نااطمینانی رابطه بین قیمت نفت و قیمت مواد غذایی در ایران تحت شرایط نااطمینانی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 119-142]
 • نابرابری درآمدی تحلیل عامل‌های موثر بر کاهش نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران (آزمون مدل خطی اهلووالیا) [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 1-17]
 • نا برابری در آمدی اثر نابرابری در آمدی بر نابرابری مخارج مصرفی در ایران، 1386-1361 [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 145-161]
 • نیاز ارزی ارزیابی عملکرد برنامه چهارم توسعه از لحاظ نیاز ارزی (واردات ) با استفاده از جدول داده- ستانده [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 27-47]
 • نرخ ارز بررسی رابطه نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانکی با شفافیت سود (شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 6، شماره 2، 1396]
 • نرخ بازده داخلی ارزیابی اقتصادی منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 1-24]
 • نرخ تورم تاثیر نوسانهای نرخ ارز بررشد اقتصادی و نرخ تورم ایران، 1388-1340 [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 1-36]
 • نرخ تورم بررسی رابطه نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانکی با شفافیت سود (شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 6، شماره 2، 1396]
 • نرخ سود سپرده‌ بررسی رابطه نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانکی با شفافیت سود (شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 6، شماره 2، 1396]
 • نرخ مؤثر واقعی ارز بررسی اثر نرخ ارز مؤثر واقعی بر صادرات کشمش ایران [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 65-77]
 • نظریه داده بنیاد راهبرد‌های بخش انرژی مبتنی بر رویکرد اقتصاد مقاومتی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 25-47]
 • نظریه قیمت - - گذاری آربیتراژ تحلیل اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده کل بازار اوراق بهادار ایران با استفاده از روش فضا حالت [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 83-102]
 • نقدینگی تحلیل تأثیر رشد نقدینگی بر پس انداز ملی در ایران [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 1-14]
 • نوسانهای نرخ ارز تاثیر نوسانهای نرخ ارز بررشد اقتصادی و نرخ تورم ایران، 1388-1340 [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 1-36]

ه

 • هدفمند سازی بررسی نقش هدفمند سازی یارانه ها در مصرف انرژی خانوارهای شهری (مطالعه ی موردی: شهر دهاقان) [دوره 6، شماره 2، 1396]
 • هدفمند کردن یارانه بررسی هدفمند کردن یارانه‌ها بر بخش‌های مختلف اقتصاد و ارائه راهکارهایی برای کاهش این پیامدها [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 77-92]
 • همگرایی درآمدی اثرات همگرایی درآمدی و گسترش جریان های تجاری بر رشد اقتصادی ایران وعمده شرکای تجاری از جمله کشورهای OECD [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 115-126]

ی

 • یارانه بررسی نقش هدفمند سازی یارانه ها در مصرف انرژی خانوارهای شهری (مطالعه ی موردی: شهر دهاقان) [دوره 6، شماره 2، 1396]
 • یارانه انرژی اثر سیاست های حمایتی دولت بر عرضه محصولات واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 93-101]