نویسنده = مصطفی رجبی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل تأثیر رشد نقدینگی بر پس انداز ملی در ایران

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-14

سعید صمدی؛ مریم السادات نحوی؛ مصطفی رجبی


2. تحلیل اثر بلند مدت سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی ایران : 1386-1347

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 101-116

مصطفی رجبی؛ نکیسا نیک فر؛ جواد میر محمد صادقی