درباره نشریه

دو فصلنامه علمی تخصصی اقتصاد توسعه و برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

 

فصلنامه علمی تخصصی اقتصاد توسعه و برنامه ریزی به استناد مجوز شماره 87/83504 مورخ 88/3/12 از معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی منتشر می‌شود

 با توجه به بخشنامه شماره 25613/87 مورخ 86/2/11 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ، انتشار مقاله در این مجله مشمول جوائز عنوان شده در بخشنامه شماره 273345/87 مورخ 89/7/6 خواهد شد و به علاوه مورد تأیید هیأت ممیزه دانشگاه برای ترفیع ، تغییر وضعیت و ارتقاء نیز می‌باشد .

رتبه این مجله پس از طرح در کمیسیون بررسی و تأیید مجلات علمی دانشگاه ، اعلام و ما به التفاوت تشویق‌های دریافت شده نیز براساس بخشنامه شماره 71827/73 مورخ 82/4/26 قابل پرداخت خواهد بود .