اهداف و چشم انداز

*افزایش اعتبار علمی و پژوهشی دانشگاه در حوزه اقتصاد توسعه*

 

* انتشار نتایج تحقیقات اساتید، پژوهشگران و دانشجویان کلیه دانشگاه­ها و مراکز تحقیقاتی در سطح ملی و بین­ المللی*

 

*شناخت و معرفی اندیشه ­ها، نوآوری، اختراعات و خلاقیت­های علمی و پژوهشی در سطح ملی و بین المللی*

 

*ارتباط علمی با سایر محققان در دانشگاه­ها و مراکز تحقیقاتی در سطح ملی و بین­ المللی*

 

   *اشاعه و گسترش فرهنگ و روحیه تحقیق*

 

   *ایجاد یک پایگاه فکری جهت تبادل یافته­ های محققین و تقویت انگیزه پژوهشگران فعال جهت حضور مؤثر درعرصه ها و مجامع علمی ملی و بین المللی*