تماس با ما

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر 

امور کارشناسی :مهندس مهرداد آقاجانی- مهندس جعفر علیشاهی

دفتر فصل نامه : خانم کامرانیان

آدرس : اصفهان ـ خمینی شهر ـ بلوار دانشجو ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر ـ  دانشکده علوم انسانی - دفترمجله علمی تخصصی اقتصاد توسعه و برنامه ریزی

تلفن دفتر :             ۳۳۶۶۴۱۱۷-۰۳۱

نمابر :                  ۳۳۶۶۰۰۸۸-۰۳۱

پست الکترونیک :     jdep@iaukhsh.ac.ir


CAPTCHA Image