اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر سیدجواد میرمحمد صادقی

اقتصاد کشاورزی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

m.sadeghiiaukhsh.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر صادق بختیاری کوه سرخی

اقتصاد کلان، اقتصاد توسعه، اقتصاد کار، اقتصاد بخش عمومی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

bakhtiaricsr.ir

دکتر سید کمیل طیبی

اقتصاد کاربردی استاد دانشگاه اصفهان

komailecon.ui.ac.ir

دکتر مصطفی عمادزاده

علوم اقتصادی استاد دانشگاه اصفهان

emadzadehshbu.ac.ir

دکتر صالح قویدل

اقتصاد سنجی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

ghavideliaufb.ac.ir

مدیر مسئول

دکتر سید محسن خلیفه سلطانی

اقتصاد توسعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

khalifehsoltaniiaukhsh.ac.ir
0000-0002-9379-4553

اعضای هیات تحریریه

دکتر سعید دائی کریم زاده

علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

s.daeekarimzadeiaukhsh.ac.ir

دکتر فرزاد کریمی

علوم اقتصادی دانشگاه ازاد اسلامی واحد مبارکه

f.karimiiaukhsh.ac.ir

دکتر کریم آذربایجانی

اقتصاد بین الملل وتوسعه دانشگاه اصفهان

k.azarbayejaniiaukhsh.ac.ir