اصول اخلاقی انتشار مقاله

نویسنده اصلی مقاله باید متعهد شود که مقاله ارسالی تاکنون در مجله یا سمینار داخلی و خارجی دیگری ارائه نشده است و تا زمان تایید نتیجه در هیئت تحریریه فصلنامه ، آن را به مجله دیگری ارائه نخواهد داد.

 

متقابلا" سردبیر فصلنامه اقتصاد توسعه و برنامه ریزی، متعهد می­شود حداکثر ظرف سه ماه از زمان دریافت مقاله نسبت به اعلام نتیجه اقدام نماید. بدیهی است که پس از گذشت این زمان، تعهد دو طرف منتفی است. چنانچه نویسنده محترم در مدت تعیین شده مقاله را به نشریه یا سمینار دیگری ارائه دهد، مقاله ایشان از روند کاری فصلنامه خارج خواهد شد.